Charizmy Ducha Svätého

Nový cyklus prednášok o charizmách Ducha Svätého. Témy budú pribúdať pravidelne každý týždeň.

Dar múdrosti

14. máj 2009
Čo je charizma múdrosti? Božie slovo nám predstavuje obdarovanie Duchom Svätým. Medzi dary Ducha Svätého patrí aj múdrosť, ale charizma múdrosti nie je tým klasickým obdarovaním múdrosťou, prirodzenou schopnosťou vedieť, pamätať si. Pri tejto charizme nejde o to. Charizma múdrosti nie je čímsi, čo sa viaže na intelekt, ale je to také obdarovanie Duchom Svätým, vďaka ktorému človek v konkrétnych situáciách vie, ako ďalej.

Dar viery

23. apríl 2009
Tento dar patrí medzi charizmy činu. Dar viery nie je čnosťou viery. Čnosť viery je schopnosťou veriť, uveriť, prijímať určitú realitu. Schopnosťou veriaceho človeka je zachytiť na základe viery určitú realitu, ktorá sa ináč zmyslami nedá zachytiť.

Dar robenia zázrakov

16. apríl 2009
Boh ti chce dať túto charizmu, aby ľudia v tvojom okolí uverili v Ježiša. Biblia je plná Božích ľudí, ktorí robili zázraky, preto, aby ľud spoznal, že len Jahve, Boh Izraela je jediný Pán. Ježiš robil zázraky: rozmnožoval chleby, chodil po vode, prikazoval dažďu, vetru: „Mlč! Utíš sa!“, kriesil mŕtvych.

Dar uzdravovania

2. apríl 2009
Charizma uzdravovania je neoddeliteľná od ohlasovania evanjelia. Ak ohlasuješ evanjelium, kážeš Božie slovo, táto charizma ide akoby ruka v ruke s ohlasovaním. V deviatom verši dvanástej kapitoly prvého listu Korinťanom apoštol Pavol spomína aj dar uzdravovania: „iný v tom istom Duchu dar uzdravovať.“

Dar proroctva

26. marec 2009
Našim prameňom je Božie slovo. Štrnásta kapitola prvého listu Korinťanom nám vo veršoch 1-5 predstavuje túto charizmu. Môžeme byť veľmi prekvapení. Je tam napísané: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá.

Dar vysvetľovania jazykov

19. marec 2009
Je potrebné po tejto charizme túžiť, pretože táto charizma je práve pre teba. Pochádza rovno od Ducha Svätého. Duch Svätý má pre teba pripravených veľa noviniek. On je taký bohatý a štedrý, že ťa chce stále obdarovávať. Duch Svätý, ktorý je veľvyslancom Ježiša Krista, ťa chce navštíviť.

Duch Svätý a jeho dary

5. február 2009
Chcem hovoriť o duchovných daroch vo všeobecnosti a o Darcovi. Nie je možné oddeliť dar od Darcu. Nemáme skĺznuť k tomu, že pôjdeme za darmi. Nedá sa hovoriť o charizmách a venovať sa im bez Darcu. Duch Svätý má veľkú nošu svojich darov. On je štedrý darca a má veľa darov.