Evanjelizácia

O svedectve

10. december 2009
Svedectvo je mocný nástroj evanjelizácie. Keď svedčím používam niečo, čo je veľmi mocné. Tak ako bojovník použije meč v boji, aby zasiahol súpera, ja použijem svedectvo, pri evanjelizácii, aby som zasiahol evanjelizovaného.

Body kerygmy - 2. časť

3. december 2009
Pripravme cestu Pánovi. Nech je cesta tak urobená, že sa vrch zníži, kopec nech sa zníži a dolina sa vyrovná. Pripravme cestu Pánovi na jeho príchod. Pán nás povolal, zveril nám určitú úlohu, poslanie tu na zemi.

Body kerygmy - 1. časť

26. november 2009
Pán povedal: „Choďte“, ale Pán tiež povedal: „ isto pôjdete? Prečo? V knihe Skutkov apoštolov sa píše: „ale keď zostúpi na Vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

O kerygme

19. november 2009
Kerygma je o zmŕtvychvstalom Kristovi. Chcem ukázať na prvého a najväčšieho evanjelizátora, na osobu, ktorá prišla na tento svet preto, aby hlásala Radostnú zvesť a vďaka ktorej to všetko začalo. Tou osobou je Ježiš Kristus. Prišiel, aby hlásal zvesť o záchrane, novú nádej.

Kerygma a katechéza

12. november 2009
Evanjelizácia je všetko to, čo robí naša cirkev. Je to každé konanie cirkvi. Je to jediná úloha cirkvi. Evanjelizácia v cirkvi sa delí na tri kategórie: prorockú, kňazskú a kráľovskú. Prorocká evanjelizácia znamená ohlasovanie slova. Existujú dve podkategórie ohlasovania slova: kerygma a katechéza.

Dom modlitby

5. november 2009
Nová evanjelizácia je niečím novým, ale nie v Radostnej zvesti. Evanjelizovať znamená hlásať Radostnú zvesť, ohlasovať živého Krista. Radostná zvesť sa nemení, ale nový je spôsob ako ohlasovať. Nová evanjelizácia znamená nájsť nový spôsob, novú formu ako dnes priblížiť Krista, ktorý je stále živý a aktuálny.

Evanjelizácia s mocou

29. október 2009
Misia je na začiatku. Cirkev existuje 2000 rokov, ale Duch Svätý ti hovorí, lebo to Duch hovorí cirkvi, podľa Redemptoris missio ústami pápeža, že misia je na začiatku a keď to hovorí Duch Svätý, musíme tomu veriť. Ďalej je napísané, že Nebeský Otec pripravil novú jar misií. My všetci sme misionári.

O evanjelizácii

22. október 2009
Dnes máš ty ísť a ohlasovať evanjelium tam, kde si: v triede, v bare, na diskotéke, na ulici. Ježiš ťa posiela. Máš čo dať tomuto svetu. Si kresťanom na to, aby si evanjelizoval a len ak evanjelizuješ, vtedy si kresťan. Zober túto výzvu, toto volanie vážne.