Evanjelizácia s mocou

Misia je na začiatku. Cirkev existuje 2000 rokov, ale Duch Svätý ti hovorí, lebo to Duch hovorí cirkvi, podľa Redemptoris missio ústami pápeža, že misia je na začiatku a keď to hovorí Duch Svätý, musíme tomu veriť. Ďalej je napísané, že Nebeský Otec pripravil novú jar misií. My všetci sme misionári.

Chcem vstúpiť do Božieho slova a prizrieť sa jednému človeku – misionárovi. Všetci poznáme Petra. V Božom slove sa píše, že Peter bol s Ježišom. Bol jedným z dvanástich učeníkov. Potom sa stal z neho apoštol a potom prvý pápež. Pozor, učeník, apoštol a pápež. Peter neštudoval v Ríme. Neštudoval teológiu ani kristológiu. Bol rybárom. Takým rybárom, ktorý hovoril dialektom; jednoduchý človek vo vyjadrovaní, prejave a napriek tomu ho Duch Svätý postavil za hlavu cirkvi. Možno aj ty si taký úbohý, možno aj ty, ako aj ja si hovoríš, že si biedny, ale Boh ťa môže použiť a chce použiť. Bohu, Ježišovi, Duchu Svätému, Nebeskému Otcovi nezáleží na tom, či si dobre alebo zle pripravený. To, čo je dôležité, je to, že si ochotný. Keď sme pripravení, je to lepšie. Pavol VI. hovorí: „Človek dnes uprednostňuje načúvať svedkovi pred načúvaním teológovi. Keď je svedok aj teológ, je to lepšie.

Peter bol tri roky s Ježišom. Bol blízko neho. Jedol s ním, modlil sa s ním, bol s ním. Bol pri ňom najbližšie. Keď Ježiš niekde išiel, vždy bral so sebou Petra, Jakuba a Jána. Peter patril k tým, ktorí boli k Ježišovi najbližšie. A napriek tomu sa stalo to, že keď bol Ježiš predvedený pred synedrium a potom k Pilátovi, Peter vstúpi na nádvorie. Bola tmavá noc a v strede nádvoria bol zapálený oheň. Božie slovo hovorí, že Peter sa postavil blízko k ohňu, aby sa zohrial. Čo sa stalo potom? Ježiš tam bol a Peter stojí blízko ohňa, ale výsledkom toho všetkého bolo to, že Peter trikrát zaprel Ježiša a potom ho zanechal. Nenasledoval ho až na kríž. Je možné povedať, že Peter sa zohrieval pri ohni, ale nebol to Boží oheň. Nebol to oheň pripravený Ježišom. Bol to ľudský oheň. Všetci sa okolo neho zohrievali. Koľkokrát sa nám stalo, že sme sa zohrievali pri ohni zhotovenom ľudskou rukou a nedali sme sa zohriať Ježišom? Zanechali sme Ježiša, zabudli sme na neho, vzdialili sme sa od neho. Cítil si niekedy, že si sa vzdialil od Ježiša? Mne sa to v živote stalo. Možno sme sa zohrievali pri ľudských ohňoch. Tieto ohne nedokážu rozohriať naše životy. Peter sa zohrieval pri ohni, ktorý urobili ľudia a to ho vzdialilo od Ježiša. Ježiš ťa nezanechá. Zomrel na kríži za nás – za mňa, za teba. Čo robí Ježiš, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych? Ide a hľadá Petra. Prichádza k jazeru, lebo Peter sa rozhodol, že sa opäť vráti k loveniu rýb. Ježiš pripravuje na brehu oheň. Božie slovo hovorí, že keď Peter vidí Ježiša, skáče do vody, ide smerom k ohňu a objavuje tam pripravené raňajky – ryby. Peter nachádza oheň, ktorý pripravil Ježiš. Tento oheň ho zohrieva, uzdravuje. Ježiš má oheň pripravený pre teba.

Nie je dôležité, či sa nám stalo, že aj my sme niekedy zapreli Ježiša. Možno sa nám stalo tiež to, že niekedy od nás Ježiš chcel, aby sme niečo urobili, my sme nemali na to silu a hovorili sme: „Nie, ja to neurobím. Nechce sa mi.“ Možno, že aj my sme urobili tak ako Peter, že sme odišli od Ježiša. V Taliansku sa tomu hovorí „odstrihnúť niť“. Pán sa neznepokojuje. On má vždy pripravený oheň pre teba, aby si sa mohol vrátiť, aby si mohol byť s ním. Tento oheň pripravil vďaka svojej láske, ktorá ho viedla k tomu, aby dal svoj život za teba. Ten oheň pochádza z lásky, ktorá ho hnala k tomu, aby vystúpil na kríž, aby tam zomrel za mňa aj za teba, za naše hriechy. Tento oheň, oheň lásky horí v Ježišovi kvôli tebe. On ti dnes hovorí: „Milujem ťa. Aj keď ma ty zanecháš, ja ťa nezanechám. Aj keď zabudneš na mňa, stále bude pripravený oheň lásky pre teba. Keď sa budeš chcieť vrátiť, nájdeš ma.“ Na brehu mora tvojho života môžeš nájsť zmŕtvychvstalého Ježiša. Nech je akákoľvek ťažká chvíľa v tvojom živote, chvíľa vzbury, ťažkosti, v ktorej sa budeš nachádzať, v ktorej nebudeš chcieť ani počuť o Ježišovi, vedz, že Ježiš tam bude. On má pripravený oheň lásky pre teba, príjme ťa, lebo ťa miluje a chce byť s tebou. Nie je dôležité, čo ty robíš, dôležité je, že pôjdeš k tomu ohňu Ježišovej lásky. To, čo zmenilo Petra, bola živá prítomnosť Ježiša, skutočnosť, že ho prijal. Ježiš vedel, že ho Peter zaprel. Ježiš mu to povedal predtým: „Skôr ako kohút dvakrát zaspieva trikrát ma zaprieš. Ježiš vedel, že ho Peter zradí. Ježiš nás stále prijíma. On prišiel kvôli chorým, beznádejným, hriešnikom, nešťastným, zločincom, vrahom. Prišiel kvôli mne a kvôli tebe. Ak sa cítiš len trošku chorý, Ježiš prišiel pre teba. On ťa miluje a jeho srdce horí láskou k tebe. Jeho srdce je tým ohňom, ktorý horí dnes kvôli tebe. Ten oheň, ktorý horel kvôli Petrovi pred 2000 rokmi, to je samotné srdce Ježiša, ktoré dnes horí aj pre teba. Nech by sa v tvojom živote stalo čokoľvek, Ježišovo srdce horí pre teba. Vždy sa môžeš vrátiť k Ježišovi. Nejde mu iba o to, aby si stál spolu s ním blízko ohňa. Čo nasledovalo u Petra? Spolu s učeníkmi a s Máriou videli zmŕtvychvstalého Ježiša a keď sa stretol s Ježišom pri ohni, zmieril sa s ním. Cítil sa prijatý a zároveň sa zmieril aj so sebou samým. Peter bol jednoduchý rybár, ktorý mal strach. Skrýval sa, bál sa, zaprel. Toto spôsobuje strach. Preto sa Ježiš rozhodol zvíťaziť nad Petrovým strachom. Nechcem teraz zle hovoriť o ženách, ale vtedy tam bola prítomná jedna žena a ukázala na Petra: „Ty si jeden z nich. Poznám ťa, si z Galilei.“ Peter sa vtedy zľakol a hovorí: „Nepoznám toho človeka, nikdy som ho nevidel.“ Peter odpovedá: „Čo to hovoríš žena? Nie som dokonca ani Galilejčan.“ Má strach ísť s Ježišom na kríž. Tento strach spôsobuje, že Peter hovorí: „Nepoznám toho človeka.“ Koľkokrát sa aj my nachádzame v takej situácii? Sme s Ježišom, cítime jeho lásku, prijatie. Keď prichádzame k nemu, on nám odpúšťa, cítime sa dobre, zrastáme spolu s ním, ale máme strach hovoriť o ňom. Stalo sa ti niekedy, že si sa hanbil hovoriť o Ježišovi? Aj nám sa to občas stáva. Ježiš sa rozhodne zvíťaziť nad Petrovým strachom. Nielen nad jeho strachom, ale nad strachom všetkých tých, ktorí prídu po Petrovi. Ježiš zvíťazil nad naším strachom. Čo urobil Ježiš? Vymyslel niečo výnimočné, lebo on je výnimočný a môže robiť iba výnimočné veci. Celý život môžeš byť blízko ohňa a zažiť Ježišovu lásku, ale tvoj strach môže ostať. Ježiš ťa nepostavil k ohňu, ale vložil ťa do ohňa. Keď oheň Ducha vojde do teba, nemôžeš mlčať. Tak zvíťazíš nad strachom, lebo Boží Duch nemá strach a je v tebe. V liste Timotejovi je napísané: „Nebol mi daný Duch strachu, ale Duch adoptívneho synovstva, ktorý vo mne kričí: „Abba Otče!“

Ak ťa nespaľuje oheň Ducha, potom je potrebné sa pýtať: „Prijal som Ducha Božieho?“ Iste si ho prijal, keď si bol pokrstený, v deň birmovky alebo keď si prijal kňazstvo. Ducha Svätého musí byť vidno v nás. Svet musí vidieť, že máš Ducha Svätého. Ak to nechceš, môžem Ti povedať, že ti stačí ľudský oheň, ale Ježiš povedal: „Prišiel som vrhnúť oheň na zem a chcem, aby už horel v tebe, v tvojom živote, v tvojom srdci. Zakúsil si Kristovo milosrdenstvo, jeho lásku, skutočnosť, že ťa miluje, odpustil ti. Aj keď si ho zaprel, on ťa nezaprel. Keď si zabudol na neho, on ťa hľadá. Ježiš chce, aby si o ňom hovoril ako o tom, ktorý, prišiel, aby uzdravoval chorých, ktorý ťa hľadá, ako tú stratenú ovcu, zanechá 99 a ide za tou, ktorá sa stratila. Človek potrebuje Ježiša, jeho milosrdenstvo, lásku a odpustenie, smrť a vzkriesenie. Ježiš nám dal Ducha Svätého, aby sme boli svedkami. Človek sa realizuje iba v Ježišovi. Boli sme stvorení pre večný život s ním. Ježiš je prítomný v tvojom živote, ale aj v životoch všetkých, ktorý sú v ťažkostiach, potrebujú slovo povzbudenia a nevedia nájsť odpoveď. Ak si stretol Ježiša, potom ťa ľudia potrebujú. Ježiš ťa oslobodil od smrti nielen pri krste. Nechce nikoho stratiť, lebo všetkých miluje. Potrebuje teba aj mňa. Potrebuje tvoje svedectvo. Mám pre teba dobrú správu: Je niekto, kto zvíťazil pre teba a volá sa Ježiš. Pripravil pre teba oheň Turíc, ktorý vstúpi do tvojho srdca, života a premení ťa. Urobí z teba svedka pre Krista a dá ti zvíťaziť nad strachom. Prijmi Ducha Svätého, ktorý ťa chce spaľovať, aby si bol svedkom toho, že v nikom inom niet spásy. Aj keby mal niekto zomrieť bez Božej milosti, naša cirkev hovorí, že Nebeský Otec má tisíc spôsobov, aby zachránil človeka v Kristovi. Prečo by sme mali čakať do poslednej chvíle? Dnes môžeš prijať Ježiša. Neboj sa, k Ježišovi sa môžeš stále vrátiť. On ťa čaká a chce zapáliť oheň v tebe. Cirkev je Kristov svedok a to sme my – ty a ja. Pane, chcem zakúsiť Tvoju živú prítomnosť vo svojom živote. Duchu Svätý príď a zapáľ moje srdce.

Štvrtok 29.10.2009
prednášajúci: Paolo Sbarbati

Média