O evanjelizácii

Boh vplýva na tvoj život, chce ho zmeniť, aby ti otvoril svet. Tebe sa dnes možno ten svet okolo teba zdá malý, úzky, máš pocit, že ťa zotročuje, ale zajtra uvidíš, že Boh ti dá oveľa viac možností. Otvorí ti svet, ukáže ti ľudí, ku ktorým máš vyjsť, ukáže ti možnosti na evanjelizáciu, o ktorých ani len nesnívaš.

Uvidíš, že príde čas, keď budeš mať také skúsenosti, aké mal svätý Pavol a verím tomu, že ešte oveľa väčšie. Verím tomu, že nie je len čas ísť, ale je čas bežať lebo v každom z nás je živý Ježiš Kristus a to je to najkrajšie, čo môžeme dať svetu. Na tomto svete neexistuje nič vzácnejšie, nič krajšie ako je Ježiš Kristus. On ti môže dať život večný, život, ktorý ide za smrť, život, ktorý je ďaleko väčší ako len niečo chvíľkové.

Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. (1Kor 1,21)Bohu sa zapáčilo spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Nechce spasiť ľudí prostredníctvom pekného, morálneho správania, dobrých skutkov alebo prostredníctvom nejakého mimozemšťana, ale rozhodol sa spasiť ľudí prostredníctvom ohlasovania Ježiša Krista. Mnohí sa pýtajú: „Prečo som vlastne na tomto svete? Kvôli čomu ma Boh stvoril?“ alebo ešte lepšie: „Prečo som vlastne veriaci? Prečo som pokrstený? Prečo som tu, kde som?“ Práve tu v tomto slove je to napísané. Si tu preto, aby si ťa Boh použil ako nástroj spásy pre iných tým, že aj ty budeš ohlasovať Ježiša Krista. Spása tvojho suseda, svokry, syna alebo manžela závisí od tvojho ohlasovania. Si stvorený a stal si sa veriacim preto, aby si evanjelizoval. Tento cieľ má Boh pre teba. Jedným z hlavných zámerov, na ktoré Boh hľadel, keď ti dal Ducha Svätého a učinil z teba človeka, muža alebo ženu viery, bol zámer, aby si išiel/išla evanjelizovať. Nestačí uveriť v Ježiša, mať peknú skúsenosť, zapísať si ju do svojho denníka alebo možno aj do biblie, uzavrieť to, nechať to tak a spomínať na to len tak ako napríklad na pekný zážitok zo stužkovej. Nie je to o tom. Ak si stretol/a Pána Ježiša, je to preto, aby si šiel/a a tomu, kto je pri tebe, hovoril o Ježišovi Kristovi.

V šestnástom verši deviatej kapitoly prvého listu Korinťanom svätý apoštol Pavol ďalej hovorí: Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. (1 Kor 9,16) Hlásanie evanjelia nebolo pre Pavla len životným cieľom, ale on to vyzdvihol nad povinnosť. To nebola len Pavlova povinnosť. Od neho sa môžeme naučiť, že je to aj naša povinnosť, môj a tvoj životný cieľ, to na čo ma Boh stvoril. Kvôli tomu mi Boh dal svojho Ducha, kvôli tomu sa mi na ceste zjavil Ježiš Kristus. V 24 verši 20 kapitoly Skutkov apoštolov Pavol píše: Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. (Sk 20,24) Boh mu zjavil, aký je cieľ jeho života. Verím, že to isté má byť mojím aj tvojím cieľom, tvojou aj mojou službou. Mnohí veriaci, mnohí kresťania nevedia, čo majú robiť. Každý kresťan má službu a tá služba spočíva v tom, aby bol svedkom Ježiša Krista.

Čo na to hovorí naše Magistérium katolíckej cirkvi (učenie našich cirkevných otcov, ktorí sa zaoberajú štúdiom Božieho slova a potom nám podávajú jeho pravdy)? Čo tvrdia o evanjelizácii títo cirkevní otcovia? Už v 22. kapitole Apoštolskej exhortácie pápeža Pavla VI. Evangelium nuntiandi je napísané: „Vydávať svedectvo o tej nádeji, čo je vo vás jasným a nepochybným hlásaním Pána Ježiša, preto Radostnú zvesť ohlasovanú životom musí prv, či neskôr ohlasovať aj živé slovo.“ Mnohí ti povedia: „Na čo hovoriť o Ježišovi, stačí, ak budem žiť pekný život, modliť sa, ak nikomu nič zlé neurobím. Nikomu nerobím nič zlé, nikoho som neokradol, nezabil. Som dobrý kresťan.“ Pavol VI. hovorí: „Skôr či neskôr musí byť tvoj život potvrdený priamym, ústnym ohlasovaním Ježiša Krista.“ To je to, čo hovorí svätý Pavol. V 59. kapitole toho istého dokumentu je napísané: „Druhý vatikánsky koncil dáva na to veľmi jasnú odpoveď. Cirkev je povinná z Božieho príkazu ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu.“ Na inom mieste čítame: „Celá cirkev je misionárska a preto hlásať evanjelium je základnou povinnosťou Božieho ľudu. V 76. kapitole toho istého dokumentu je napísané: „Tento svet volá po hlásateľoch evanjelia. Je hladný po tom, aby počul hlásateľov evanjelia, ktorí by hovorili o Bohu, ktorého sami osobne spoznali ako dôverne blízkeho, ktorého akoby videli.“ Svet nechce počuť teórie, ale chce stretnúť teba ako svedka, ktorý akoby videl Boha vo svojom živote. Svet chce, aby si hovoril o tom ako ty poznáš Boha. Chce počuť teba, aby si hovoril o tom, ako živý Ježiš Kristus vstúpil do tvojho života.

V 49. kapitole encykliky Jána Pavla II. Redemptoris missio je napísané: „Je potrebné sa radikálne obrátiť v duchovnom postoji a stať sa misionárom. To platí pre osoby ako aj pre spoločenstvá. Pán nás volá stále vyjsť z našej sebazaujatosti a podeliť sa s ostatnými s tým, čo máme, počnúc tým najvzácnejším vierou. Podľa misionárskeho príkazu sa majú merať všetky cirkevné orgány, farnosti a apoštolské diela.“ Nakoľko evanjelizuješ, natoľko si verný Božiemu prikázaniu. V 86. kapitole Ján Pavol II. píše: „Nemôžeme si žiť spokojne, keď myslíme na milióny bratov a sestier, ktorí hoci sú vykúpení krvou Kristovou, predsa žijú bez poznania Božej lásky.“ Toto nás má znepokojovať. „Tak pre jednotlivého veriaceho, ako aj pre celú cirkev musí byť táto úloha prvoradá.“ Ohlasovanie evanjelia má byť pre jednotlivého veriaceho prvoradé. „Ešte nikdy nemala cirkev takú možnosť ako dnes, sprístupniť evanjelium svedectvom i slovom všetkým ľuďom a všetkým národom. Vidím svitanie nového misijného veku, ktorý sa stane jasným dňom bohatým na ovocie, ak všetci kresťania a mladé cirkvi, budú odpovedať s veľkodušnosťou a svätosťou na volania a výzvy našej doby.“ Ľudia budú natoľko prežívať pôsobenie Pána Ježiša vo svojich životoch, nakoľko ty odpovieš na Ježišovo volanie: „Choďte do celého sveta.“ Ak sa ti Kristus dá dožiť zajtrajšieho dňa, dá ti to preto, aby si Ho ohlásil tomu, koho ti pošle. Dá ti to preto, aby si bol nástrojom evanjelizácie a skrze evanjelizáciu nástrojom spásy. Nová evanjelizácia je nová v horlivosti, zápale, spôsoboch, v prostriedkoch. Aj ty si volaný/á k tomu, aby si naplnil/a svoj celoživotný cieľ byť evanjelizátorom. Ísť hlásať evanjelium je tá najkrajšia vec, ktorú môžeš robiť. Včera to bolo na svätom Pavlovi, svätom Františkovi a mnohých iných úžasných svätcoch, dnes je to na tebe. Dnes máš ty ísť a ohlasovať evanjelium tam, kde si: v triede, v bare, na diskotéke, na ulici. Ježiš ťa posiela. Máš čo dať tomuto svetu. Si kresťanom na to, aby si evanjelizoval a len ak evanjelizuješ, vtedy si kresťan. Zober túto výzvu, toto volanie vážne. V prvom rade je to volanie samého Ježiša Krista a volanie cirkvi dnes. Prijmi to volanie dnes, lebo Boh ťa volá k tomu, aby si bol evanjelizátorom a to je to najkrajšie, čo môžeš na tejto zemi urobiť.

 

Štvrtok 22.10.2009
prednášajúci: Marcel Hakoš

Média