Kerygma a katechéza

Evanjelizácia je všetko to, čo robí naša cirkev. Je to každé konanie cirkvi. Je to jediná úloha cirkvi. Evanjelizácia v cirkvi sa delí na tri kategórie: prorockú, kňazskú a kráľovskú. Prorocká evanjelizácia znamená ohlasovanie slova. Existujú dve podkategórie ohlasovania slova: kerygma a katechéza. Sú to dve úplne rozdielne veci. Síce spolu súvisia, ale sú úplne rozdielne. Majú úplne iný význam, cieľ a obsah.

Kerygma (grécky: krik, kričať, vyhlasovať, ohlasovať, prehlasovať) je prvotné ohlasovanie Radostnej zvesti Ježiša Krista. Katechéza (udržovať, vyučovať) je systematické vyučovanie doktríny viery. Vďaka kerygme sa človek rodí k novému životu. Vďaka kerygme má človek skúsenosť spásy. Človek, ktorému je ohlásená kerygma, má skúsenosť s nového života. Vďaka katechéze človek rastie v novom živote. Obsahom kerygmy t.j. kerygmatického ohlasovania je živý Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre teba. Obsahom katechézy je doktrína viery.

Ak sa má človek narodiť k novému životu, musí mu byť ohlásená kerygma, t.j. Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Potom, keď človek príjme, spozná, stretne živého Ježiša a bude mať vďaka kerygmatickému ohláseniu skúsenosť spásy, potom mu poskytnem katechézu, t.j. začnem ho vyučovať. V dnešnej dobe všetci robíme jednu veľkú chybu: Tieto dve veci zvykneme vymeniť. Snažíme sa dávať jedlo niekomu, kto sa ešte nenarodil. Namiesto ohlasovania kerygmy, robíme katechézy. Chceme, aby ľudia nasledovali Ježiša, žiadame od nich, aby dodržiavali určité veci, ale oni to nedokážu, pretože ešte nepoznajú Ježiša, nestretli ho, nemajú s ním skúsenosť. Dávame zlý základ. Základom našej evanjelizácie sa stáva doktrína. Žiadame od ľudí zbožnosť, dodržiavanie tradícií, morálky, aktivitu v cirkvi.

Naše ohlasovanie musí mať pevný základ. Tým základom musí byť živý Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Ježiš bol najlepší učiteľ, ale v prvom rade bol ten najlepší evanjelizátor. Keď prišiel na tento svet, začal ohlasovať Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí: „Chodil po celej Galilei a hlásal správu o Božom kráľovstve.“ Hovoril, že Božie kráľovstvo je už tu, medzi nami, pre teba, aj pre chudobných a biednych. Ohlasoval Božie kráľovstvo a nie príkazy a zákony, ale Božiu lásku. Božie kráľovstvo, v ktorom Boh je otec, ktorý miluje každého jedného človeka. Toto ohlasoval Ježiš Kristus v prvom rade a potom ľudia, ktorí uverili v neho, mali skúsenosť s jeho láskou ho začali nasledovať a tých začal aj vyučovať, ale krok po kroku. Prvá má byť kerygma a potom má nasledovať katechéza.

Keď Ježiš išiel do neba odovzdal celú svoju misiu apoštolom. Apoštoli začali evanjelizovať, ohlasovať. Kniha Skutky apoštolov je nabitá kerygmou. Oni už viac neohlasovali Božie kráľovstvo, ale ohlasovali Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, teda to, čo máme ohlasovať aj my. Nechcem negovať katechétu. To neznamená, že katechéza má menšiu hodnotu, ale ľudia najprv musia mať skúsenosť spásy – oslobodenie od hriechu a dar nového života. Nech je prvé to, čo má byť prvé. Prvá kerygma, potom katechéza.

 

Štvrtok 12.11.2009
prednášajúci: Michal Irsák

Média