O kerygme

Kerygma je o zmŕtvychvstalom Kristovi. Chcem ukázať na prvého a najväčšieho evanjelizátora, na osobu, ktorá prišla na tento svet preto, aby hlásala Radostnú zvesť a vďaka ktorej to všetko začalo. Tou osobou je Ježiš Kristus. Prišiel, aby hlásal zvesť o záchrane, novú nádej.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. (Mk 1,14). Ježiš prišiel kvôli tomu, aby hlásal evanjelium, Božie kráľovstvo. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. (Mt 4,23). Prišiel, aby nám povedal, že Boh je náš Otec. Priblížil sa k nám, aby nás zachránil a nás všetkých, takých, akí sme, pozval do svojho Kráľovstva. Chce bývať v nás a byť medzi nami. To je Ježišovo posolstvo a úloha.

Keď chceme byť tiež evanjelizátormi, je potrebné, aby sme Ježiša pevne chytili za ruku. Je potrebné mať s ním skúsenosť, vzťah. Ježiš svoje učenie odovzdal apoštolom, tí to odovzdávali ďalej a takým spôsobom prišlo až k nám. Svojím učeníkom povedal na záver svojho účinkovania toto: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28,19-20) Toto poslanie obsahuje to, čo mal Ježiš vo svojom srdci. To sa aj dialo. Na Turíce sa postaví apoštol Peter a ohlasuje živého Krista. Nebojácne ide do domu Kornélia, aby tam hovoril o Kristovi. Je možné vidieť, čo sa stalo so Šavlom pred Damaskom a ako Pavol horlivo ide a robí to isté. Celá 14. kapitola knihy Skutky apoštolov je o evanjelizácii. Celá cirkev na začiatku bola o evanjelizácii. Tá Radostná zvesť sa šírila. V 15. kapitole prvého listu Korinťanom píše apoštol Pavol toto: Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. (1 Kor 15,3-8) Pavol svedčí o Kristovi a o tom, že on sám má s ním skúsenosť. Ukazuje na Ježiša a zároveň svedčí o ňom a vo verši 20 píše: Ale Kristus vstal z mŕtvych. (1 Kor 15,20)

V Božom slove objavujeme, že je potrebné evanjelizovať, mať kerygmu, odovzdať ju, ale zároveň k nej pridať svoje svedectvo. Keď dvaja emauzskí učeníci plní smútku, sklamania išli a rozprávali sa, hovorili o Ježišovi, on sa k nim priblížil a išiel s nimi. Ježiš sa priblížil teraz k tebe, aby kráčal s tebou, upevnil ťa. Kerygma je veľmi konkrétna. Začína prvým bodom, keď sa približujeme k človeku a hovoríme: „Boh ťa miluje dnes, teraz.“ Človek, ktorého zastavíte, povie: „Ale ja to necítim, neviem o tom.“ Druhý bod kerygmy je hriech. „To preto, lebo je tu prekážka, hriech, ktorý bráni tomu, aby si Božiu lásku cítil, zakúsil“. Tretí bod kerygmy je spása v Ježišovi Kristovi. Keď ten človek chce ísť ďalej, vie, že Božia láska je blízko a on má v sebe prekážku, ktorou je hriech, chceme mu podať pomocnú ruku a viesť ho ďalej, hovoríme mu: Taký, aký si, nájdeš záchranu v Ježišovi Kristovi. On, živá osoba, ktorá je teraz blízko pri tebe, je spásou pre teba. Štvrtý bod kerygmy: Vierou ho prijmi, otvor mu svoje srdce a tvoj život sa otočí o 180°. Predposledný bod kerygmy je Duch Svätý a jeho pôsobenie. Ak mu otvoríš svoje srdce a pozveš ho do svojho života, príde ti na pomoc, naplní ťa, dá ti novú silu a vstúpiš do nových vecí. Posledným bodom kerygmy je spoločenstvo. Neostávaj sám. Maj spoločenstvo ako domov, ako ochranu.

 

Štvrtok: 19.11.2009
prednášajúci: o. Milan Bednárik

Média

1. O kerygme (38 min.)8.77 MiB