Dom modlitby

http://www.koinonia.sk///files/pages/318/0a.jpg

Nová evanjelizácia je niečím novým, ale nie v Radostnej zvesti. Evanjelizovať znamená hlásať Radostnú zvesť, ohlasovať živého Krista. Radostná zvesť sa nemení, ale nový je spôsob ako ohlasovať. Nová evanjelizácia znamená nájsť nový spôsob, novú formu ako dnes priblížiť Krista, ktorý je stále živý a aktuálny. V tomto tisícročí je potrebné hovoriť o Kristovi novými spôsobmi. Je to urgentné.

Bolo to ešte v roku 1978, keď tento termín zaznel v proroctve, ktoré mala jedna žena Antonieta v Taliansku pre o. Ricarda. V tom posolstve je povedané toto: „Camparmo bude mojím domom modlitby. Odtiaľ vytryskne nové povolanie a nová evanjelizácia. Cirkev použila tento termín prvýkrát v roku 1983. Vtedajší pápež Ján Pavol II. 9.3.1983 na Haiti hovoril, že nová evanjelizácia je nová v horlivosti, v metódach a v prejavoch. Boh sám prichádza a chce, aby nová evanjelizácia napredovala a pápež Ján Pavol II. to odsúhlasil. Keď bol Ján Pavol II. na Slovensku, niekoľkokrát hovoril o novej evanjelizácii aj v súvislosti so Slovenskom. Hovoril o tom, že slovenský ľud má v rámci novej evanjelizácie veľké perspektívy a cirkev od nás veľa očakáva.

Aj pre vaše cirkevné spoločenstvá "nadišla hodina začať novú evanjelizáciu" (Christifideles laici, č. 34). Tá spočíva predovšetkým v ohlasovaní Krista, Vykupiteľa človeka, a jeho "nepochopiteľného bohatstva, ktoré nemôže nijaká kultúra a nijaká epocha vyčerpať a ku ktorému môžeme my ľudia vždy prichádzať, aby sme sa obohatili" (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV/2, s. 318). Lebo "niet opravdivej evanjelizácie, ak sa neohlasuje meno, učenie, život, prisľúbenia, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša z Nazareta, Božieho Syna" (Evangelii nuntiandi, č. 22). ( Ján Pavol II. – Šastín, 1. júla 1995, stretnutie s členmi Biskupskej konferencie Slovenska.)

Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi, ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. ( Ján Pavol II. – 3. júla 1995 v Poprade na letisku.)

Ak má ísť nová evanjelizácia dopredu, a má vytrysknúť z domu modlitby potom je potrebné predstaviť dom modlitby. To je tvoj dom. To je konkrétna odpoveď na moju, tvoju starosť o svet. Ak sa staráš o tento svet a o to, ako v tomto svete je a keď ti záleží na tom, aby bolo v tomto svete lepšie, máš mať dom modlitby. Kto chce mať vo svojom dome požehnanie, má dom modlitby. Dom modlitby je miesto a čin – miesto, kde žiješ a čin, ktorý konáš.
„O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?" Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."“ (Mk 2,1-12)
V dome modlitby – dome požehnania je prítomný živý Ježiš Kristus. Vďaka nemu, budeš mať požehnanie, vyleje sa evanjelizácia do sveta, vďaka nemu môže byť svet iný. Aj ty potrebuješ odkryť, otvoriť tvoj dom a zistiť, že je miestom, kde prebýva Ježiš. Keď tí štyria odkryli strechu, objavili Ježiša, videli ho a preto k jeho nohám spustili, priviedli toho, ktorý sám nechodil. Dom modlitby je miestom, kde môžeš priviesť toho, ktorý je ochrnutý, potrebuje Ježiša, uzdravenie, spásu. Toto je čin. Koľko je takých, ktorí potrebujú uzdravenie na duši, na tele, spásu. V nikom inom niet spásy iba v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ježiš je Spasiteľ. On zasahuje životy. Tak ako zasiahol môj život, tak zasiahne životy tých, ktorých privedieš do svojho domu.

 

Štvrtok 5.11.2009
prednášajúci: o. Milan Bednárik

Média