Dobrovoľníctvo

Čo to znamená

Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve, ktorá bola schválená Medzinárodnou asociáciou dobrovoľníckeho úsilia IAVE v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2001 (dostupná v pdf formáte na http://prax.assp.sk/files/vdod.sk), sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

• je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí;
• je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity;
• má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie;
• zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu;
• poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta;
• prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií. (str.7)

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle, v prospech druhých. Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti.

Dobrovoľníctvo je aktivita, ktorá sa uskutočňuje v komunite, v spolupráci s neformálnou skupinou alebo prostredníctvom organizácie, či konkrétneho programu.

Princípy dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo prináša úžitok komunite aj dobrovoľníkovi.
Dobrovoľnícka práca nie je platená.
Dobrovoľníctvo je vždy vecou voľby.
Dobrovoľníctvo nie je činnosťou povinnou pre získanie dôchodku alebo štátnych príspevkov.
Dobrovoľníctvo je legitímnym spôsobom, ktorým sa občania môžu zúčastňovať na aktivitách vlastnej komunity.
Dobrovoľníctvo je nástrojom pre jednotlivcov alebo skupiny, prostredníctvom ktorého môžu napĺňať ľudské, environmentálne alebo sociálne potreby.
Dobrovoľníctvo je aktivita realizovaná výhradne v rámci neziskového sektora.
Dobrovoľníci nenahrádzajú platených zamestnancov, ani pre platených zamestnancov nepredstavujú hrozbu z hľadiska bezpečnosti práce.
Dobrovoľníctvo rešpektuje práva, dôstojnosť a kultúru iných.
Dobrovoľníctvo propaguje ľudské práva a rovnosť šancí.

(zdroj www.dobrovolnictvo.sk)

Aké tu máš možnosti

- koordinátori centier mladých
- rozvíjanie talentu - hudba, spev, tanec - možnosť spievať a hrať v kapele, v tanečnej skupine, v divadle
- vedúci táborov
- práca s PC - strih, videá, grafika

Čo za to

- veľa skutočných priateľov
- skúsenosti s prácou s mladými
- požehnanie
- získavanie nových zručností
- zmysluplné trávenie voľného času
- kreatívne myslenie
- skúsenosť so živým Kristom
- možnosť vidieť zázraky