Plán činnosti

V rokoch 2009 – 2011 chceme v súlade s cieľmi nášho združenia vytvárať optimálne podmienky pre harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, možnosti na ich rast  a sebarealizáciu, vytvárať podmienky na výchovnú prácu s deťmi a mládežou a na zmysluplné využívanie voľného času. Naďalej chceme vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných mladých ľudí a pomôcť im naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych, tvorivých a športových zručností prostredníctvom aktivít združenia.
OZ Priateľ chce v nasledujúcom období rozšíriť svoje centrá a skvalitniť prácu v už existujúcich regionálnych centrách – rovesníckych skupinách, zlepšiť spoluprácu so samosprávami, podporovať participáciu mladých ľudí na živote obcí, spolupracovať s inými organizáciami. Aj naďalej budeme veľkú pozornosť venovať mladým lídrom, hlavne organizovaním tréningov, školení, kurzov. Osvedčili sa nám pravidlené supervízne stretnutia, preto chceme flexibilne reagovať a pri zostavovaní vzdelávacích aktivít vychádzať z aktuálnych potrieb organizácie.
Keďže sme otvorení všetkým mladým, chceme vzdelávať našich členov, aby oslovovanie a zachytenie ďalších bolo efektívne a na prospech všetkých.
Na našich väčších  podujatiach – stretnutiach, táboroch chceme oslovovať ďalších mladých, dať im možnosť zažiť atmosféru priateľstva, prijatia, spoločenstva, možnosť realizácie v umeleckej i športovej oblasti.

Prílohy