Kto sme

Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila na základe silného vyliatia Ducha Svätého, ktoré zakúša v roku 1974 argentínsky kňaz o. Ricardo Argaňaraz. Po tejto skúsenosti sa usádza v opustenej horskej osade Camparmò na svahoch masívu Pasubio v severnom Taliansku a skoro sa k nemu pridáva niekoľko bratov a sestier s pevným odhodlaním nasledovať Pána Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo, vo vzájomnom priateľstve a v sile modlitby. V roku 1978 sa kryštalizuje základná programová línia komunity - nová evanjelizácia vo svetle Ježišovho vzkriesenia. 1.1. 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu založeniu koinonie.

Počas ďalších rokov rastu komunita postupne prijala federatívne usporiadanie a tiež aj cirkevno-kanonický status súkromého združenia veriacich. Pôsobenie koinonie charakterizuje princíp KeKaKo, vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné aspekty podľa Ježišovho slova z Jána 15,16: "Ustanovil som vás, aby ste išli (ohlasovanie kerygmy) a prinášali ovocie (mocou chariziem) a aby vaše ovocie zostalo (v podobe spoločenstva, koinonie)."

Hlavným bodom vízie komunity a súčasne aj jej základnou bunkou je Dom Modlitby: spoločenstvo spojene silným putom priateľstva, preživajúce modlitbu pod mocným pôsobením Ducha Svätého a svedčiace o radosti vychádzajúcej z Kristovho vzkriesenia.

V nasledujúcich rokoch sa do Koinonie začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali vlastnú formu účasti na jej poslaní. Celá Koinonia je dnes tvorená komunitami života (bratia a sestry žijúci v panenstve pre Božie kráľovstvo) a komunitami rodín (nielen celé rodiny ale aj slobodní). Spoločenstvo jednej komunity života a niekoľko komunít rodín vytvára tzv. Oázu (pod vedením pastiera). Zväzok Oáz tak vytvára Federáciu Koinonií Ján Krstiteľ. Sídlo federácie sa nachádza v Českej republike, v Plzni. Celá Koinonia sa stretáva raz v mesiaci v tzv. “deň koinonie”. Je to čas, kedy sa stretnú všetci členovia spoločné budovanie a prehlbovanie priateľstva, formáciu a službu. 
Koinonia Ján Krstiteľ je teda ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista. Každý člen má do života vtlačené nové meno - Ján Krstiteľ, v ktorom prijíma víziu a identitu. 
Ako dostala koinonia meno? 
Chartou koinonie je proroctvo z 25.08.1978.


V súčasnosti má Koinonia viac ako 5000 členov na všetkých piatich kontinentoch, z ktorých takmer 200 bratov a sestier žijúcich v komunitách života. Na Slovensko prišla komunita v roku 1995 na základe prijatia a schválenia o. arcibiskupa Alojza Tkáča. V tom istom roku bola založená prvá slovenská Oáza so sídlom v Zlatej Idke (aktuálne Vyšný Klátov). Dnes k tejto Oáze, ktorej predstaveným je o. Milan Bednárik patrí približne 350 bratov a sestier, tvoriacich 33 komunít rodín. 

  

Celkovo má Koinonia na Slovensku tri centrá: Oáza Vyšný Klátov, Oáza Sklené a Realita Prešov.