Pastiersky list k Adventu

Kristus vstal z mŕtvych!

Milovaní,
„Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“ (Lk 2, 15). Pastieri „sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati“ (Lk 2, 16-17).

Tieto dva citáty z evanjelia nám veľmi jasne a jednoducho ukazujú na Božie konanie a našu odpoveď. Na jednej strane je Božie konanie zobrazené zjavením anjelov, ktorí ohlasujú Ježišovo narodenie a na druhej strane je odpoveď pastierov, ktorí bez straty času uveria anjelom a idú do Betlehema. V tom je obsiahnutý plán cesty Koinonie Ján Krstiteľ – od skúsenosti spásy k hlásaniu, od slova počutého k slovu ohlasovanému. Je to cesta svedectva, ktorá sa rodí zo stretnutia s Ježišom a vyúsťuje v rozprávaní toho, čo sme videli a zakúsili.

Pastieri začali rozprávať o niečom, čo nebolo ich, ale o veciach, ktoré patria inému svetu, svetu Božiemu, na ktorom teraz mali spoluúčasť. Neboli už len jednoduchými pastiermi, ktorí sa zaoberali pastvou, ale boli to pastieri, ktorí sa venovali hlásaniu. Cesta svedectva je koniec koncov cestou prorockého daru – prijaté Slovo sa stáva v našom živote telom, ktoré sa stane účinným hlásaním v tom, ktorý počúva. Pán prehovára k všetkým slovami spásy, slová, ktoré nás hneď pretvárajú na prorokov, ktorí ohlasujú Božie dielo. Pán nás neposiela bez toho, že v nás dokonal svoje dielo. Takže keď nám prikazuje svedčiť, je to preto, lebo nám už dal to, o čom máme svedčiť. Je to len otázka odpovede - bez váhania ísť až do Betlehema.

Putovanie do Betlehema je nielen preto, aby sme overili silu Slova, ale je to pozvanie veriť, že prijaté, a preto ohlásené Slovo, je potvrdené faktami. Pastierom postačovalo ísť. Išli a videli. A tak aj my poďme za našimi bratmi a sestrami a uvidíme Pána, ako koná. Boh si vybral jednoduchých pastierov, takých ako my, jednoduchých ľudí. Pastieri sa stali priateľmi anjelov. Tak ako my, keď odpovieme na Pánovo pozvanie, staneme sa rybármi ľudí.

Preto v tomto Advente, ktorý je poznačený pápežom Benediktom XVI. ohláseným Rokom viery, na nás čaká úloha stať sa podľa vzoru pastierov svedkami Pánových diel. A náš záväzok? Ísť za bratmi a sestrami a svedčiť našu skúsenosť spásy, naše stretnutie so živým Ježišom, s darom Ducha, s bratskou láskou, s prítomnosťou Pánovej lásky, ktorá nás dennodenne sprevádza. Darujme vieru a tá v nás nielen že bude rásť, ale zrodí sa v tých, čo budú počúvať.

Okrem osobných záväzkov, ktoré si chce každý sám alebo v každej komunite vziať na seba so zdravím úsudkom, rozumom, s rovnováhou a ohľadom na rôzne situácie, naším konkrétnym predsavzatím má byť evanjelizácia aspoň jednej osoby, ktorú pozveme do svojej komunity, do svojho Domu modlitby. Svedč o svojom stretnutí s Ježišom, ponúkni svoje priateľstvo tak, aby aj tento brat, či sestra mohli vidieť pravý Betlehem, Emanuela – Boha s nami – Ježiša.

Dobrý advent.

Plzeň-Valcha, 24. novembra 2012

o. Alvaro Grammatica
generálny pastier